اخبار

عرضه آلومینیوم در بورس برای روز چهارشنبه ۹۸/۱/۲۸

⏪ ایرالکو

🔴 شمش آلومینیوم ۱۰۰۰ پوندی ۹۹/۸۰
قیمت پایه = ۱۹۲۰۰۱ ریال
عرضه اولیه = ۴۰۰ تن
افزایش عرضه = ۱۱۰۰ تن
ضریب خرید = ۲۰ تن
خرید بر اساس سهمیه های تعیین شده در سامانه بهین یاب برای هر شرکت می‌باشد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *