اخبار

عرضه آلومینیوم در بورس

عرضه آلومینیوم در بورس فردا دوشنبه ۹۷/۱۱/۲۹
شمش آلومینیوم ۱۰۰۰ پوندی ۹۹/۸۰
قیمت پایه = ۱۹۰۹۰۲ ریال
عرضه اولیه = ۴۰۰ تن
افزایش عرضه = ۱۶۰۰ تن
ضریب خرید = ۲۰ تن
نحوه تسویه = نقدی
سقف رقابت باز می باشد