نظرسنجی

نام و نام خانوادگی :

آدرس پست الکترونیک :

توضیحات :

1- نحوه پاسخگویی به سوالات شما در شرکت رامرو چگونه بوده است؟
عالیبسیار خوبخوبمتوسطضعیف

2- میزان پیگیری درخواست شما در شرکت رامرو چقدر بوده است؟
عالیبسیار خوبخوبمتوسطضعیف

3- میزان رضایتمندی شما از نظر نحوه ی برخورد کارکنان شرکت رامرو چقدر است؟
عالیبسیار خوبخوبمتوسطضعیف

4- کیفیت محصولات ارائه شده را چگونه ارزیابی می کنید؟
عالیبسیار خوبخوبمتوسطضعیف

5- با توجه به کیفیت محصولات ارائه شده، قیمت آن چگونه است؟
عالیبسیار خوبخوبمتوسطضعیف

6- رضایتمندی شما از زمانبندی دریافت محصول و نصب و اجرای کار چه اندازه است؟
عالیبسیار خوبخوبمتوسطضعیف

7- پایبندی شرکت به تعهدادت و قراردادهای فی ما بین را چگونه ارزیابی می کنید؟
عالیبسیار خوبخوبمتوسطضعیف

8- ارزیابی شما از تنوع محصولات شرکت چگونه است؟
عالیبسیار خوبخوبمتوسطضعیف

9- کدام بخش از پروفیل ها از نظر کیفی نیاز به ارتقاء دارد؟
سطح کیفیت و مقاومت پروفیلمیزان سختی پروفیلابعاد پروفیلکیفیت رنگ پروفیلآلیاژ پروفیل